387398-27-8

Benzamide,N-[2-[[(propoxyacetyl)amino]sulfonyl]phenyl]-4-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethynyl]-