141364-91-2

Formamide, N-[2-(4-bromophenyl)-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]ethenyl]-