501700-46-5

Benzenesulfonamide,N-[2-(1-hydroxy-2-methyl-3-butenyl)phenyl]-4-methyl-