65649-94-7

Benzene, 1,1'-[(ethoxyethenylidene)bis(sulfonyl)]bis[4-methyl-